ප්‍රථම ව්‍යාපෘති - නොබැඳි දම් සිසිල

අරමුණ

වර්තමාන බෞද්ධ සමාජය පිළිබද යාවත්කාලීන තොරතුරු වලින් ශ්‍රාවක ශ්‍රාවිකාවන් දැනුවත් කිරීම සදහා සදහම් පුවත් පත් දිවයින පුරා ඇති පාසැල්, දහම් පාසැල්, විහාරස්ථාන, මහජන පුස්තකාල, රාජ්‍ය ආයතන හා අනෙකුත් ආයතන වෙත සෑම මසකම අකණ්ඩව ලබා දීමට කටුතු කිරීම.

ආරම්භය

2011 ජනවාරි මස සිට සෑම මසකම අඛණ්ඩව
ලබාදෙනු ලබන පුවත්පත්
පුවත් පත් ලබාදෙන ආයතන

Video Article


Add a comment

*

Contact

  • Nobadi Sadaham Yathrawa
  • No. 1/2, Suriya mal Pura. Prince Gate
  • Sri Lanka
  • E-mail: contact@nobadiyathrawa.org
  • Tel:+94779814786
Copyright © 2011 Nobadi Yathrawa All rights reserved.