නායකත්ව හා පෞර්ෂත්ව සංවර්ධන වැඩමුළුව

අරමුණ

පාසල්, දහම් පාසල් හා සමිති සමාගම් වල ගුරුභවතුන්ගේ, සිසු දරු දැරියන්ගේ සහ තරුණ තරුණියන්ගේ පෞර්ෂත්වය හා නායකත්ව හැකියාව යන ගුණාංග වර්ධනය කිරීමේ උතුම් සමාජ අරමුණ පෙර දැරිවය

කාර්යභාර්යය

  • පාසල්, දහම්පාසල් හා සමිති සමාගම් වල සිදුකෙරෙන අප සංවිධානයේ සඳහම් කටයුතු හරහා එම ආයතන වල අවශ්‍යතාවයන් හඳුනා ගැනීම.
  • එම ආයතන වල ඉල්ලීම පරිදි පෞර්ෂත්ව හා මනෝ විද්‍යා උපදේශකවරයකු වෙත යොමු කරවා වැඩ සටහන සංවිධානය කර දීම.
  • සහභාගී වන පිරිසටසහතික පත් ප්‍රධානය කිරීම සහ සදහම් පොත් පත් නොමිලයේ ලබා දීම.

ආරම්භය

2012 වසරේ සිට අඛණ්ඩව මේ දක්වා
නායකත්ව හා පෞර්ෂත්ව සංවර්ධන වැඩමුළු පවත්වා ඇති ආයතන.

Add a comment

*

Contact

  • Nobadi Sadaham Yathrawa
  • No. 1/2, Suriya mal Pura. Prince Gate
  • Sri Lanka
  • E-mail: contact@nobadiyathrawa.org
  • Tel:+94779814786
Copyright © 2011 Nobadi Yathrawa All rights reserved.