1. සම්බුද්දත්වය

  Comment
  නම:තමිදු දම්රුවන් බණ්ඩාර
  පාසැල: -බප/මිග රද්දොළුගම කනිටු විදුහල
  ශ්‍රේණිය: 6 වසර
 2. මුචලින්ද නාග ධරණය

  Comment
  නම:තමිදු දම්රුවන් බණ්ඩාර
  පාසැල: -බප/මිග රද්දොළුගම කනිටු විදුහල
  ශ්‍රේණිය: 6 වසර

Contact

 • Nobadi Sadaham Yathrawa
 • No. 1/2, Suriya mal Pura. Prince Gate
 • Sri Lanka
 • E-mail: contact@nobadiyathrawa.org
 • Tel:+94779814786
Copyright © 2011 Nobadi Yathrawa All rights reserved.