1. සංඝමිත්තා තෙරණිය

  Comment
  නම: සිතුමිණි පූර්ණිමා
  පාසැල: -නිමල මරියා බාලිකා මහවිදුහල – තුඩැල්ල
  ශ්‍රේණිය : 8

Contact

 • Nobadi Sadaham Yathrawa
 • No. 1/2, Suriya mal Pura. Prince Gate
 • Sri Lanka
 • E-mail: contact@nobadiyathrawa.org
 • Tel:+94779814786
Copyright © 2011 Nobadi Yathrawa All rights reserved.