අපි සිදුකල පිංකම් වලින් බිඳක්


අපි සිදුකල පිංකම් වලින් බිඳක් සංයුක්ත තැටි එළිදැක්වීම

මේ දක්වා අප සංවිධානය විසින් සිදුකරන්නට යෙදුනු පුණ්‍ය කටයුතු අලලා සකස් කරන ලද “අපි සිදුකල පිංකම් වලින් බිඳක්” DVD සහ VCD තැටි එළිදැක්වීම 2012 ජනවාරි මස 15 දින “නොබැඳි දම් සෙවණ” මාසික සීල භාවනා වැඩසටහන පැවැත්වෙන සීදුව බණ්ඩාරනායක විදුහල් පියසේදී පැවැත් විය.පිං කැමති සියල්ලෝම මේ පිං දැක බලා සතුටු සිතින් අනුමෝදන් වෙත්වා..!

Click to Watch Video

අපි ගැන බිඳක්

 

Click to Watch Video

පරිෂ්කාර පුජාව

[Download]

Click to Watch Video

බුද්ධ ප්‍රතිම වහන්සේ පූජා කිරීම

[Download]

Click to Watch Video

නොබැදි දැන් වැට 1 (2010-10-28 – මාතර අපරැක්ක)

[Download]

Click to Watch Video

නොබැදි දැන් වැට 2 (2010-10-28 – මාතර අපරැක්ක)

[Download]

Click to Watch Video

දළදා වන්දනාව – 2011-03-26

[Download]

Click to Watch Video

රණවිරු බුද්ධ උපස්ථාන පිංකම – 2011.05.01 රාගම රණවිරු සෙවන

[Download]

Click to Watch Video

නොබැදි දම් සෙවණ – සීදුව

[Download]

Click to Watch Video

නොබැදි සිගිති දම් සෙවණ – සීදුව

[Download]

Click to Watch Video

නොබැදි සදහම් සයුර පුස්ථකාලය

[Download]

Click to Watch Video

නොබැදි දම් සිසිල 1 සහ 2

[Download]

Click to Watch Video

නොබැදි දන් වැට 2011-10-28 (මාතර අසපුව)

[Download]


DVD


VCD
Add a comment

*

Contact

  • Nobadi Sadaham Yathrawa
  • No. 1/2, Suriya mal Pura. Prince Gate
  • Sri Lanka
  • E-mail: contact@nobadiyathrawa.org
  • Tel:+94779814786
Copyright © 2011 Nobadi Yathrawa All rights reserved.